Thư mời

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________________

Số:                  /UBND-KT

V/v tham gia hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 (Hanoigiftshow 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________


Hà Nội, ngày     tháng  4 năm 2018

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp SXKD hàng thủ công mỹ nghệ.

 

Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) Hà Nội được tổ chức thường niên vào tháng 10 hàng năm tại Thủ đô Hà Nội. Năm 2017, Hội chợ có khoảng 245 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước và một số nước trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal …; thu hút trên 12.000 khách, trong đó có trên 600 nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ. Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ước đạt 4,5 triệu USD. Phát huy kết quả thành công của Hội chợ Quà tặng hàng TCMN Hà Nội những năm qua, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TCMN làng nghề quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, hướng đến phát triển bền vững ngành TCMN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Năm 2018, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 (Hanoi Gift Show 2018).

Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 (Hanoi Gift Show 2018) diễn ra từ ngày 17/10/2018 đến ngày 20/10/2018 tại Cung Triển lãm Quy hoạch, Kiến trúc, Xây dựng Quốc gia, số 01 đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Cạnh Bảo tàng Hà Nội); với các hoạt động chính là: trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm TCMN làng nghề Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước; Kết nối kinh doanh, đàm phán ký kết hợp đồng; Tư vấn về thiết kế mẫu mã sản phẩm; Hội thảo quốc tế về làng nghề và sản phẩm TCMN.

Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018, có quy mô trên 650 gian hàng của khoảng 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng TCMN trong nước và một số nước trên thế giới; dự kiến thu hút khoảng 12.000 khách tham quan, trong đó trên 600 nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan và giao dịch. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng TCMN trong cả nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, kết nối kinh doanh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; Đồng thời giúp các nhà nhập khẩu nước ngoài tham dự Hội chợ có cơ hội thuận lợi đến thăm quan cơ sở sản xuất, rút ngắn thời gian giao dịch đàm phán với các doanh nghiệp.

UBND Thành phố Hà Nội trân trọng mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ trong cả nước tham gia hội chợ./.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thường trực BTC Hội chợ, số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 024.33550648, 0982361216/ 0972808688

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;

- Sở Công Thương Hà Nội;

- Trung tâm XTĐTTMDL TP;

- CVP, PCVP, KT, TKBT;

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Doãn Toản

 

 

Cơ quan Chỉ đạo: Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Cơ quan Chủ trì: Sở Công thương Hà Nội

Đơn vị Thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp, 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Save